top of page

KIRSEBÆRSTIEN

Et projekt der vil danne et byggeri der i samspil med de omkringliggende grønne områder kan skabe en grøn oase og et hjem for en bred gruppe af unge, børnefamilier og ældre. En beboelse der fokuserer på høj kvalitet i arkitektur, landskab, boligtypologier og materialevalg og derved kan tilføre området på Nørremarken en attraktiv beboelses der kan være med til at tiltrække ressourcestærke familier og personer til området.

Landskab

Nørremarken har en lang række kvaliteter, med nærhed til naturoplevelser såsom skov og fjord, kort afstand til midtbyens tilbud, og med god nærhed til både motorvej og hverdagsfaciliteter såsom skoler, daginstitutioner, fritidsaktiviteter og indkøbsmuligheder.

Visionen for vores projekt er at bygge videre på stedets mange gode kvaliteter og bidrage til den igangværende positive udvikling af Nørremarken ved at danne et attraktivt by- og boligområde i Vejle by. Vi vil skabe en attraktiv og mangfoldig bydelsfortætning med nye private boliger, nye stiforbindelser, grønne mødesteder og åndehuller. Ved hjælp af smuk vejbebyggelse, gode stiforbindelser og positive oplevelser tilskyndes der til øget integration og social udveksling på tværs af alle Nørremarkens forskellige boligkvarterer.

Grunden fremstår i dag som et smukt grønt bakkedrag, der stiger fra den grønne fælleskile i syd og op til skoven i nord. Mod øst og vest afgrænses grunden af Grundet Bygade og Moldevej, som har en mere bymæssig karakter. For at skabe variation, mangfoldighed og stedlighed arbejder vi med tre hovedkarakterer: Skovparkeringen, den bymæssige Kirsebærhaven og den ”vilde” Dyrehave.


Skovparkeringen

Man ankommer til Skovparkeringen fra Grundet Bygade eller Moldevejen i den nordlige del af grunden. Skoven nord for Moldevej bevæger sig over vejen og ændrer karakter til et grønt ankomstrum for Kirsebærstien, med grønne befæstede parkeringspladser imellem skovtræerne. Parkeringsarealerne opløses i mindre områder og små grønne parkeringspladser skabes.


Kirsebærhaven

Bevæger man sig videre ind i bebyggelsen, ser man de smukke rækkehuse føje sig smukt ind i terrænet og bevæge sig langsomt ned af bakken. Langs Moldevej og Grundet Bygade føjer bebyggelsen sig tæt op ad vejen således at der opstår liv og aktivitet langs disse.


Mellem husene giver de smukke hvidblomstrende kirsebærtræ området en særlig karakter, som sammen med de slyngede regnvandsgrøfter, stierne og terrænet giver rummet en havemæssig karakter. Fælles dyrkningshaver, drivhuse, leg og opholdsarealer er med til at danne denne fælles have, der på én og samme tid giver de forbipasserende en oplevelse og et hjerte til bebyggelsen. Det eksisterende klappedyrs område bevæger sig op i området mellem husene, hvor enkelte skure og hegn er bevaret. Disse områder udgør en del af ”den ”vilde” dyrehave.


Den ”vilde” dyrehave

Området er en videre bearbejdning af det eksisterende klappedyrs- og legepladsområde med hegn, småhuse og blomstereng. Her er det slyngede stier, dyrehold og en mangfoldig flora og fauna der giver området sin særlige karakter. Små LAR-søer er ligeledes med til at skabe en mangfoldig natur med mange oplevelser.


Kantzoner

Mod de omkringliggende gader etableres en kantzone som formidler overgangen fra det offentlige gaderum og til de private forhaver og terrasser og altaner til boligerne langs gaderne.

Kantzonen bearbejdes med områder med beplantning som skærmer boligerne, og med græsser mv. som formidler overgangen med et halvoffentligt/halvprivat område, hvor der placeres bænke, kampesten, lege- og fitnessredskaber, som gør, at beboerne kan mødes uformelt ”over hækken” eller foran boligerne, så der vil være liv i gaderummene. På den måde vil bebyggelsen give et positivt aftryk på bydelen, og være med til at skabe tryghed for beboerne i området.


Bykvalitet, byliv og byrum

Boligerne understøtter udviklingen af en blandet by med et alsidigt boligtilbud, og dermed muligheden for en mangfoldig beboersammensætning i Nørremarken.


Der er tale om en bebyggelse, hvor vi placerer uforpligtende mødesteder/sociale integratorer rundt om i bebyggelsen.


Stedet iscenesætter rammen for det gode liv og lægger op til, at der skabes steder, hvor man kan indgå i uforpligtende samvær, på tværs af sociale skel. Der skal være mulighed for, at såvel ressource- stærke og svage kan interagere, - at der kan være forskellige mennesker sammen i livsbekræftende fællesskaber.

Steder hvor man kan deltage såvel aktivt som passivt til de samme aktiviteter.


I den sydlige ende af grunden friholdes et stort område til leg, dyrehold og en mangfoldighed af fællesskaber. Området vil bære præg af en stor grad af grønt og liv. Her vil være dyrefolde, lysninger, blomsterenge, skov og krat, - et fantastisk sted for områdets beboere, uanset om man er barn, ung, midt i livet eller gammel. Der er masser af muligheder for, at trække ud i det grønne og mødes på tværs.


Der arbejdes på, at projektet opnår en bebyggelse der fletter sig sammen med det eksisterende Nørremarken på en attraktiv og levende måde, og at bebyggelsen kan være med til at sætte standard for, hvordan man kan tilføre bykvaliteter til området.


Der arbejdes i projektet med en høj bebyggelsesprocent, hvilket er med til at skabe grobunden for at fællesskaber kan opstå. Det kræver mennesker at skabe livet mellem husene, dette danner blandt andet fælleshaven rammen omkring.


Bebyggelsen opføres som boliger med masser af friareal, i et skovlignende grønt område med et smukt kuperet terræn.

Der er masser af friareal, hvor børnene kan lege og der er plads til at dyrke fritidsinteresser og fællesskab i de attraktive fælles friarealer. Her kan man mødes med naboerne og opleve en følelse af fællesskab og medejerskab.

I projektet er der overalt landskabslommer, som er med til at skabe åbne rum der indbyder til brug og leg.


Boligerne

Bebyggelsen får et varieret tilbud af boliger, som gør, at flere generationer kan bo sammen i bebyggelsen. Der er tale om generationsboliger, hvor eksempelvis en ung som flytter hjemmefra, kan bo nedenunder familien, eller hvis bedstemor sælger huset, så kan hun bo i nærheden af børnene og deres familie.


Der er tre boligtyper i bebyggelsen. Der er en boligtype på 50 m² som primært er rettet mod unge eller gamle, en boligtype på 75 m² som retter sig mod ældre som har solgt huset, eller den unge nystartede familie, - og familieboliger på 100m². Der er således lagt op til, at der kommer en varieret sammensætning af beboere som får et fællesskab på tværs af generationer og familiekonstellationer.


Alle boliger har egen altan eller terrasse og adgang til parkering. De fælles friarealer er behandlet som en frodig og smuk vild natur med stier, legeplads og ophold, hvor biodiversiteten hersker. Det bliver en kombination af store træer og vilde græsser, hvor man både kan opholde sig, færdes og lege.


Alle boliger opføres i vedligeholdelsesvenlige materialer som patinerer på en smuk måde, og boligerne indrettes med moderne rumligheder med stor fleksibilitet.

Alle boliger er gennemlyste og har mulighed for at gå ud på egen terrasse eller altan.


Boligen har central entre med garderobe og skab. Der er rummeligt køkken/alrum som står i åben forbindelse med stuen.

Badeværelser indrettes med moderne sanitet og plads til vaskemaskine og tørretumbler.

Der er skabe i værelser og generelt gode indretningsmuligheder. Der er opbevaringsmuligheder i såvel boligen og i skure i terræn.


Bæredygtighed

Boligbebyggelsen opføres som et bæredygtigt byggeri. I udviklingen af projektet indgår bæredygtighed i alle faser, og bliver en naturlig del af processen.

Vi har allerede i de tidligere faser lagt stort fokus på opnåelse af bæredygtighed – dette er bearbejdet ud fra indledende miljømæssige hensyn, bl.a. cykelparkering tæt på indgange, LAR, grøn karakter, bæredygtige materialer med lang levetid og et minimum af vedligehold osv.Σχόλια


bottom of page